ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2014-2020

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημιούργημα των πολιτών της για τους πολίτες της! Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Αυτό εκτείνεται από την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής στα τρέχοντα ζητήματα έως την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ριζών της, στον απόηχο δύο παγκόσμιων πολέμων.

Η συνθήκη της Λισαβόνας, στο τέλος του 2009, οδήγησε σε μια σειρά αλλαγών με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και να ενθαρρύνει τον διασυνοριακό διάλογο σχετικά με ζητήματα πολιτικής της Ένωσης. Το νέο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει μια εντελώς νέα διάσταση στη συμμετοχική δημοκρατία.

Η Ευρώπη έχει μια απαιτητική ατζέντα για την επόμενη επταετία, με σοβαρά ζητήματα που

διακυβεύονται. Με αποφάσεις και πολιτικές να απαιτούνται για ένα φάσμα θεμάτων τα οποία κυμαίνονται από την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια έως το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο, είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ για τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών. Θεωρώντας την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές του βίου της κοινότητάς τους, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δόμηση μιας

ακόμα πιο προσιτής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», είναι ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.

2. Γενικοί και ειδικοί στόχοι

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση: 

  • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογομέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού, φέροντας κοντά ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και γλωσσών και δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε τέτοια έργα αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πλούτο του πολιτιστικού και γλωσσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επίσης, αναμένεται να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση και ανεκτικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας δυναμικής και πολύπλευρης  ευρωπαϊκής ταυτότητας, που διακρίνεται από σεβασμό